شانزده آذر tagged posts

شانزده آذرهای خونین

شانزده آذر،دانشگاه

[ad_1]

آذر شریعت رضوی، مصطفی بزرگ نیا و احمد قندچی سه دانشجو از شهدای دانشگاه تهران که نامشان را بیشتر شنیده ایم و هر سال در شانزدهم آذر ماه برای یک روز هم که شده، این روز را به یاد دانشجویان پاک سرشت گرامی می داریم…


مهرماه سال ٣٢ تا انقلاب ٥٧

از اول مهرماه فضای دانشگاه ملتهب بود ، دادگاه های فرمایشی مصدق ، دانشجویان را عصبی کرده بود و هر روز اعتراضات گسترده تر می شد. حکومت پهلوی با کودتای ننگین ٢٨ مرداد سال ١٣٣٢مصدق نخست وزیر با تدبیر را کنار زده بودند و زاهدی دست نشانده را جای او قرار داده بودند...

Read More